Điều khoản kế toán cơ bản cho chủ doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ mà mọi chủ doanh nghiệp phải giải quyết là kế toán – và cho dù bạn có ý định làm sổ sách kế toán / kế toán hay thuê chuyên gia, bạn sẽ cần phải làm quen với một số thuật ngữ kế toán cơ bản.

Điều khoản kế toán được sử dụng trên báo cáo tài chính
Năm tài chính: Một năm tài chính là khoảng thời gian 12 tháng đó được hiểu là sự khởi đầu và kết thúc của các hồ sơ tài chính hàng năm cho một doanh nghiệp.

Xem thêm : Đào tạo marketing
Nó không nhất thiết phải tương ứng với năm dương lịch. Ví dụ, các doanh nghiệp thời vụ như nông nghiệp thường sử dụng một năm tài chính kết thúc vào mùa thu.

Tài sản: Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị tiền tệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Tài sản kinh doanh hữu hình điển hình bao gồm đất đai, nhà cửa, thiết bị, tiền mặt, xe cộ, các khoản phải thu, v.v … Tài sản vô hình bao gồm danh sách khách hàng, thỏa thuận nhượng quyền , thỏa thuận tài chính hoặc cho thuê, thương hiệu , bằng sáng chế , bản quyền , v.v. giá trị tiền mặt của họ trên bảng cân đối .

Nợ phải trả: Nợ phải trả là các nghĩa vụ tài chính của công ty, bao gồm tiền lương, thuế thu nhập, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền lãi, các khoản nợ cho nhà cung cấp, v.v … Nợ phải trả có thể ngắn hạn hoặc dài hạn và được nhóm trên bảng cân đối kế toán.

Doanh thu: Tổng doanh thu của một doanh nghiệp là tổng của tất cả các khoản tiền được tạo ra thông qua việc bán hàng hóa và dịch vụ, cổ phần trong công ty, tiền lãi, tiền bản quyền, tài sản, v.v.

trước khi trừ chi phí.

Chi phí: Chi phí là chi phí phát sinh của một doanh nghiệp để tạo thu nhập. Các chi phí có thể được cố định (như tiền thuê nhà, tiền lương, v.v.) hoặc biến, ví dụ: các chi phí dao động tùy thuộc vào chu kỳ bán hàng hoặc sản xuất.

Các khoản phải thu: Các khoản phải thu là các khoản tiền mà khách hàng / khách hàng nợ đối với doanh nghiệp đối với hàng hóa và dịch vụ được hoàn trả.

Bởi vì khách hàng có nghĩa vụ pháp lý phải trả, số tiền được nhập dưới dạng tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Vốn (Còn được gọi là Vốn lưu động): Vốn lưu động là tiền mà một công ty có sẵn để thanh toán hóa đơn hoặc tái đầu tư. Nó bằng với giá trị của tất cả các tài sản hiện tại trừ đi các khoản nợ và được coi là thước đo chính cho sức khỏe của một doanh nghiệp .

Chi phí nợ xấu: Nợ xấu phát sinh khi khách hàng không trả các khoản nợ . Chúng được ghi nhận như một khoản chi phí trên báo cáo tài chính.

Tiền tích lũy: Tiền tích lũy là doanh thu kiếm được nhưng chưa được nhập vào sổ sách (chẳng hạn như doanh thu đã hoàn thành nhưng chưa được lập hóa đơn) hoặc các chi phí đến nhưng không nhận được (chẳng hạn như hàng hóa đã mua nhưng chưa được lập hóa đơn).

Khấu hao: Khấu hao xảy ra khi tài sản kinh doanh như xe cộ và thiết bị giảm giá trị theo thời gian do sử dụng hoặc lỗi thời. Khấu hao là một khoản khấu trừ thuế quan trọng, điều, một tỷ lệ phần trăm của giá trị ban đầu của tài sản có thể được ghi giảm hàng năm dựa trên tỷ lệ khấu hao.

Vốn chủ sở hữu (Còn được gọi là Vốn chủ sở hữu hoặc Cổ đông): Vốn chủ sở hữu là số tiền đầu tư vào công ty bởi các chủ sở hữu (cổ đông) trừ đi bất kỳ khoản tiền nào được rút ra dưới dạng rút ra (không phải tiền lương).

Cổ tức: Cổ tức là phân phối một phần thu nhập của công ty cho chủ sở hữu (cổ đông) của doanh nghiệp. Cổ tức có thể được phát hành một cách thường xuyên hoặc không thường xuyên và có thể bao gồm tiền mặt hoặc cổ phiếu bổ sung trong doanh nghiệp. Đối với mục đích thuế, một chủ doanh nghiệp có thể thích cổ tức hơn tiền lương.

Hai phương pháp kế toán chính
Kế toán cơ sở tiền mặt : Kế toán cơ sở tiền mặt là một phương pháp đơn giản để theo dõi doanh thu và chi phí Doanh thu của Nhật Bản được ghi nhận khi khách hàng thực hiện thanh toán và chi phí được ghi nhận khi thanh toán. Nó thường được sử dụng bởi các chủ sở hữu duy nhất và các doanh nghiệp nhỏ không duy trì hàng tồn kho. Nếu khách hàng thanh toán bằng tín dụng, doanh thu sẽ không được ghi lại cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ, bất kể ngày hóa đơn. Tương tự, nếu doanh nghiệp phát sinh chi phí tín dụng, chi phí sẽ không được ghi lại cho đến khi hóa đơn được thanh toán đầy đủ.

Kế toán cơ sở dồn tích : Các công ty đại chúng và hầu hết các doanh nghiệp và chuyên gia ở Hoa Kỳ và Canada được pháp luật yêu cầu sử dụng kế toán cơ sở dồn tích, yêu cầu doanh thu phải được ghi lại khi khách hàng được lập hóa đơn và chi phí phải được ghi lại khi phát sinh, thay vì khi thanh toán thực tế được thực hiện. Kế toán cơ sở dồn tích đưa ra một bức tranh chính xác hơn về sức khỏe lâu dài của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính
Cân đối kế toán: Một cân bằng tấm là một bản chụp của tình hình tài chính của công ty tại một điểm cụ thể trong thời gian. Nó được tổ chức thành hai cột chính, với tài sản trong một cột và nợ phải trả và vốn cổ đông ở cột kia.

Báo cáo thu nhập: Báo cáo thu nhập cho thấy doanh thu, chi phí và lợi nhuận của bạn trong một giai đoạn cụ thể. Đó là ảnh chụp nhanh về doanh nghiệp của bạn cho thấy doanh nghiệp của bạn có sinh lãi vào thời điểm đó hay không:

Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận / Lỗ

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt: Các Tuyên Bố Cash Flow cho thấy sự chuyển động của tiền mặt và tương đương tiền trong và ngoài doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp không làm như vậy do vấn đề dòng tiền kinh niên.

Sổ cái chung: Sổ cái là bản ghi đầy đủ các giao dịch tài chính của công ty trong suốt vòng đời của tổ chức, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu.

Kế toán thực hiện dễ dàng
Nếu bạn quyết định thực hiện một số hoặc tất cả kế toán của riêng mình, có một số gói kế toán dựa trên đám mây rẻ tiền, dễ học, có sẵn cho các doanh nghiệp nhỏ có thể giúp bạn:

Tạo hóa đơn
Ghi nhận chi phí
Được sử dụng làm hệ thống POS ( Điểm bán hàng )
Giúp dễ dàng tính toán, tính phí và theo dõi thuế
Tạo báo cáo tài chính

You might also like

Leave a Reply