bạn có thể không thường xuyên như bạn thích với bạn bè, phá vỡ tất cả các dấu chấm câu và ngữ pháp quy tắc máy bộ đàm cầm tay giá rẻ

c. không thường xuyên? giống như những giai điệu bạn sử dụng với bạn bè. d máy bộ đàm cầm tay kenwood máy bộ đàm cầm tay kenwood .

? Yo, anh máy bộ đàm hàng hải bạn! Whassup??
máy bộ đàm hàng hải

Trả lời: A. bạn có thể không thường xuyên như bạn thích với bạn bè, phá vỡ tất cả các dấu chấm câu và ngữ pháp quy tắc. Tuy nhiên, rằng isn? t thật sự để giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp. Thư từ kinh doanh phải được chuyên nghiệp. Trong email, chuyên nghiệp sẽ chuyển sang đàm thoại? không quá ngẫu nhiên và không quá chính thức.

2. một trong những phương pháp để đạt được một giai điệu đàm thoại là:
a. sử dụng các thuật ngữ tiếng lóng máy bộ đàm cầm tay giá rẻ và biệt máy bộ đàm cầm tay giá rẻ ngữ. b. sử dụng các cơn co thắt. c. sử dụng các từ viết tắt. d. đứng lên và hét lên qua các văn phòng. Xem nếu bạn có thể bắt đầu? sóng.

?

Trả lời: B.

khi bạn nói trong một cuộc trò chuyện, bạn sử dụng các cơn co thắt. Vì vậy, nó? s chấp nhận được để sử dụng chúng trong thư điện tử để tạo ra một giai điệu đàm thoại.

Leave a Reply